Skip to main content

Login   -   Intranet

Aanvraag

Het Westfriesland Fonds

Richtlijnen en criteria

De steun van het Westfriesland Fonds is vooral gericht op het mogelijk maken van duidelijke projecten in de voorbereidende fase. Het project mag dus niet voor of tijdens de aanvraag reeds geheel of gedeeltelijk zijn gerealiseerd. Steun kan ook worden verleend aan projecten met een looptijd van enkele jaren, maar kan nooit een permanent karakter hebben.

Het fonds ziet zijn taak als aanvullend, wat betekend dat gelet wordt of de aanvrager ook zelf genoeg initiatieven ontplooit om aan het benodigde bedrag te komen voor het project.
Exploitatiekosten, salariskosten, kosten verbonden aan de normale activiteiten van een organisatie en begrotingstekorten komen niet voor een bijdrage uit het fonds in aanmerking.
Projecten waarin alleen een bijdrage wordt gevraagd voor het (ver)bouwen van opstallen (onroerend goed) worden niet gehonoreerd.

Afwijzing

Het Westfriesland Fonds geeft in principe geen steun aan:

 • individuen.
 • projecten die reeds een aanvang hebben genomen, of waarvoor al opdracht tot uitvoering is gegeven.
 • buitenlandse projecten.
 • projecten die hoofdzakelijk buiten het werkgebied plaatsvinden.
 • instellingen die over voldoende eigen vermogen beschikken om een project zelf te financieren.
 • instellingen en projecten met een uitgesproken commerciële, politieke of religieuze doelstelling.
 • projecten ter dekking van exploitatie- of overheadkosten.
 • projecten die alleen betrekking hebben op het (ver)bouwen van opstallen, dus onroerend goed.

Aanvraagformulier

Aanvragen voor financiële steun kunnen uitsluitend worden ingediend via het aanvraagformulier van het Westfriesland Fonds, die u hier kunt invullen en daarna voorzien van alle bijlagen kunt verzenden.

Alleen complete aanvragen, voorzien van de vereiste bijlagen, worden in behandeling genomen.
Het Westfriesland Fonds neemt alleen aanvragen in behandeling die passen binnen de doelstellingen van het fonds. De behandeltermijn bedraagt circa twee maanden. Het al dan niet honoreren van een aanvraag is een bindend besluit van het bestuur van het Westfriesland Fonds, waartegen geen beroep mogelijk is.

(Heeft u een probleem met het digitale formulier dan is het mogelijk om via email een pdf formulier aan te vragen)

Bijlagen

Gelijktijdig met het ingevulde aanvraagformulier dient u de volgende informatie mee te sturen:

 • een volledige beschrijving van het project waarvoor steun wordt gevraagd;
 • algemene informatie/documentatie over uw organisatie en activiteiten;
 • de begroting van de kosten van het project en eventuele offertes;
 • het meest recente financieel jaarverslag (balans en resultatenrekening);
 • recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • actuele statuten;

Als een subsidieaanvraag niet compleet wordt ingediend, kan aanvullende informatie gevraagd worden en dit kan tot vertraging van de behandeling leiden.

Vrijstelling van schenkingsrecht

Stichting Westfriesland Fonds is door de fiscus aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat over donaties die door ons fonds verstrekt worden geen schenkingsrecht verschuldigd is en dat de ontvanger ervan evenmin aangifte behoeft te doen. 

Andere fondsen

Er bestaan tal van andere fondsen die ook financiële steun verlenen aan stichtingen en verenigingen, vaak voor speciale doelgroepen en in hun eigen werkgebieden. Deze fondsen richten zich dan op specifieke sectoren zoals bijvoorbeeld ouderen, jongeren, kunst en cultuur, maatschappelijk welzijn, gezondheidszorg, natuurbehoud enz.

Informatie over actieve fondsen vindt u op de website van het FIN (Vereniging van Fondsen in Nederland) www.verenigingvanfondsen.nl 

Ook op de website over vermogensfondsen vindt u  informatie over sponsoring en subsidiemogelijkheden.